Legislatie

Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere


 

Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 71, având în vedere propunerea Comisiei, având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European [1], după consultarea Comitetului Regiunilor, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat [2], întrucât:

(1) Directiva 91/439/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere [3] a fost modificată în mod substanțial de mai multe ori. Odată cu noile modificări aduse respectivei directive este oportun, în scopul clarificării, ca dispozițiile respective să fie reformate.

(2) Normele privind permisele de conducere sunt elemente esențiale ale politicii comune în domeniul transporturilor, contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere și facilitează libera circulație a persoanelor care își stabilește reședința într-un stat membru, altul decât statul care a eliberat permisul. Ținând seama de importanța mijloacelor de transport individuale, posesia unui permis de conducere recunoscut în mod corespunzător de un stat membru gazdă favorizează libera circulație și libertatea de stabilire a persoanelor. În ciuda progreselor înregistrate în privința armonizării normelor referitoare la permisele de conducere, între statele membre au continuat să existe diferențe semnificative cu privire la normele privind periodicitatea reînnoirii permiselor și la subcategoriile de vehicule care necesită o armonizare mai profundă, pentru a contribui la punerea în aplicare a politicilor comunitare.

(3) Posibilitatea stabilirii unor dispoziții naționale cu privire la perioada de valabilitate prevăzută de Directiva 91/439/CEE duce la coexistența unor norme diferite în diverse state membre și la circulația a peste 110 modele diferite de permise de conducere valabile în statele membre. Aceasta creează probleme de transparență pentru cetățeni, forțele polițienești și administrațiile care răspund de gestionarea permiselor de conducere și are ca rezultat falsificarea documentelor care datează uneori de câteva decenii.

(4) Pentru a evita ca modelul unic de permis de conducere european să se adauge la cele 110 modele aflate deja în circulație, statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a elibera acest model unic tuturor deținătorilor de permise.

(5) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere drepturilor de conducere existente care au fost acordate sau obținute înainte de data aplicării sale.

(6) Permisele de conducere sunt recunoscute reciproc. Statele membre ar trebui să poată aplica perioada de valabilitate stabilită de prezenta directivă unui permis care a fost eliberat de un alt stat membru fără limitarea perioadei de valabilitate administrativă și al cărui titular își are reședința pe teritoriul lor de peste doi ani.

(7) Introducerea unei perioade de valabilitate administrativă pentru permisele de conducere noi ar trebui să facă posibilă aplicarea, în momentul reînnoirii periodice, a celor mai recente măsuri împotriva falsificării si a examenelor medicale sau a altor măsuri prevăzute de statele membre.

(8) Din motive de siguranță rutieră, ar trebui stabilite cerințe minime pentru eliberarea unui permis de conducere. Trebuie să se armonizeze normele privind examenele de conducere si de eliberare a permisului. În acest scop ar trebui definite cunoștințele, aptitudinile și comportamentele legate de conducerea autovehiculelor, examenul de conducere ar trebui să se bazeze pe aceste concepte, iar normele minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea acestor vehicule ar trebui redefinite.

(9) În momentul eliberării permisului de conducere și, ulterior, în mod periodic, conducătorii vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al mărfurilor ar trebui să prezinte dovada îndeplinirii normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale de conducere. Aceste controale, efectuate cu regularitate și în conformitate cu normele naționale privind respectarea normelor minime, vor contribui la libera circulație a persoanelor, vor permite evitarea denaturării concurenței și vor lua mai bine în considerare responsabilitatea specifică a conducătorilor unor astfel de vehicule. Statele membre ar trebui să poată impune examene medicale ca o garantie a respectării normelor minime de aptitudini fizice si mentale pentru conducerea altor autovehicule. Din motive de transparentă, aceste examene trebuie să coincidă cu o reînnoire a permiselor de conducere si, în consecintă, ar trebui determinate prin durata de valabilitate a permisului.

(10) Este necesar să se consolideze principiul accesului progresiv la categoriile de vehicule cu două roți si la categoriile de vehicule utilizate pentru transportul de călători si de mărfuri.

(11) Cu toate acestea, în vederea sporirii în continuare a siguranței rutiere, statelor membre ar trebui să li se permită să stabilească o limită de vârstă mai mare pentru conducerea anumitor categorii de vehicule; statelor membre ar trebui să li se permită, în împrejurări excepționale, să stabilească limite de vârstă mai mici, pentru a lua în considerare circumstanțele existente pe plan național.

(12) Definițiile categoriilor ar trebui să reflecte într-o mai mare măsură caracteristicile tehnice ale vehiculelor respective și aptitudinile necesare pentru conducerea unui vehicul.

(13) Introducerea unei categorii de permise de conducere pentru mopeduri va crește, în special, siguranța rutieră în ceea ce privește conducătorii auto cei mai tineri care, conform statisticilor, sunt cei mai afectați de accidentele rutiere.

(14) Ar trebui adoptate dispoziții specifice pentru a favoriza accesul persoanelor cu handicap fizic la conducerea vehiculelor.

(15) Din motive legate de siguranța rutieră, statele membre ar trebui să poată aplica dispozitiile lor nationale cu privire la retragerea, suspendarea, reînnoirea si anularea permiselor de conducere tuturor deținătorilor de permise de conducere care si-au stabilit resedinta obisnuită pe teritoriul lor.

(16) Modelul de permis de conducere, astfel cum este definit prin Directiva 91/439/CEE, ar trebui înlocuit cu un model unic, sub forma unui card din plastic. În același timp, acest model de permis de conducere trebuie adaptat în vederea introducerii unei noi categorii de permis de conducere pentru mopeduri si în vederea introducerii unei noi categorii de permis de conducere pentru motociclete.

(17) Introducerea unui microprocesor opțional în noul model de permis de conducere sub forma unui card din plastic ar trebui să permită statelor membre să îmbunătățească și mai mult nivelul protecției antifraudă. Statele membre ar trebui să aibă flexibilitatea de a include date naționale în cip, cu condiția ca acestea să nu se interfereze cu datele general accesibile. Cerințele tehnice pentru microprocesor ar trebui stabilite de Comisie, asistată de Comitetul pentru permise de conducere.

(18) Ar trebui să fie stabilite norme minime privind accesul la profesia de examinator si cerinte privind formarea examinatorilor, în vederea îmbunătățirii cunoștințelor și aptitudinilor examinatorilor, asigurându-se astfel o evaluare mai obiectivă a persoanelor care solicită un permis de conducere și realizarea unei mai bune armonizări a examenelor de conducere.

(19) Comisiei ar trebui să i se permită să efectueze o adaptare a anexelor I-VI la progresul științific și tehnic.

(20) Ar trebui adoptate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive, în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei [4].

(21) În special, Comisia ar trebui împuternicită să stabilească criteriile necesare pentru aplicarea prezentei directive. Deoarece aceste măsuri au un domeniu de aplicare general și sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive, acestea ar trebui să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare şi control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(22) Deoarece obiectivele prezentei directive nu pot fi realizate într-o măsură suficientă de statele membre și, în consecință, având în vedere amploarea și efectele acestora, pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(23) Prezenta directivă nu aduce atingere obligatiilor statelor membre legate de termenele de transpunere în dreptul național si de aplicare a directivelor mentionate în anexa VII partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Model de permis

(1) În conformitate cu dispozițiile prezentei directive, statele membre introduc un permis de conducere național, bazat pe modelul comunitar din anexa I. Semnul distinctiv al statului membru care eliberează permisul figurează pe emblema de la pagina 1 a modelului comunitar de permis de conducere.

(2) Fără a aduce atingere normelor privind protecția datelor, statele membre pot să introducă în permisul de conducere un suport de memorie (microprocesor), de îndată ce cerințele privind microprocesorul prevăzute în anexa I, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, sunt stabilite de Comisie, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 9 alineatul (2). Aceste cerințe prevăd o omologare CE care se acordă numai atunci când se demonstrează capacitatea de a rezista la tentativele de falsificare sau de modificare a datelor.

(3) Microprocesorul încorporează datele armonizate privind permisul de conducere, precizate în anexa I.

După consultarea Comisiei, statele membre pot stoca date suplimentare, cu condiția ca punerea în aplicare a prezentei directive să nu fie în niciun fel perturbată.

În conformitate cu procedura menționată la articolul 9 alineatul (2), Comisia poate modifica anexa I, pentru a garanta o interoperabilitate viitoare.

(4) Cu acordul Comisiei, statele membre pot aduce modelului din anexa I ajustările necesare pentru prelucrarea pe calculator a permisului de conducere.

Articolul 2

Recunoasterea reciprocă

(1) Permisele de conducere eliberate de statele membre sunt recunoscute reciproc.  (în vigoare de la 19.01.2009)

(2) Atunci când titularul unui permis de conducere național valabil, dar neavând durata de valabilitate administrativă prevăzută la articolul 7 alineatul (2), își stabilește reședința obișnuită într-un stat membru, altul decât cel care a eliberat permisul de conducere, statul membru gazdă poate aplica respectivului permis perioadele de valabilitate administrativă prevăzute la articolul respectiv prin reînnoirea permisului, după expirarea unei perioade de doi ani de la data la care titularul și-a stabilit reședința obișnuită pe teritoriul respectivului stat.

Articolul 3

Măsuri împotriva falsificării

(1) Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a evita orice risc de falsificare a permiselor de conducere, inclusiv pentru modelele de permis de conducere eliberate înainte de intrarea în vigoare a prezentei directive. Statele membre informează Comisia în această privință.

(2) Materialul utilizat pentru permisul de conducere, descris în anexa I, este protejat împotriva falsificării prin aplicarea unor specificații destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, care urmează să fie stabilite de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 9 alineatul (2). Statele membre pot să introducă elemente de siguranță suplimentare.

(3) Statele membre se asigură că, până la 19 ianuarie 2033, toate permisele de conducere eliberate sau aflate în circulație vor îndeplini toate cerințele prezentei directive.

Articolul 4

Categorii, definitii si vârste minime

(1) Permisul de conducere prevăzut la articolul 1 autorizează conducerea autovehiculelor din categoriile definite în continuare. Acesta poate fi eliberat începând de la vârsta minimă indicată pentru fiecare categorie. Prin "autovehicul" se înțelege orice vehicul prevăzut cu un motor de propulsie care circulă pe un drum prin mijloace proprii, cu excepția vehiculelor care se deplasează pe șine.

(2) Mopeduri:

Categoria AM:

- vehicule cu două roți sau cu trei roți, având o viteză maximă proiectată care nu depășește 45 km/h, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2002/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roți [5] (cu excepția celor care au o viteză maximă proiectată mai mică sau egală cu 25 km/h) și cvadriciclurilor ușoare, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2002/24/CE;

- vârsta minimă pentru categoria AM este stabilită la 16 ani.

(3) Motociclete cu sau fără atas si tricicluri cu motor:

- "motocicletă" înseamnă vehicule cu două roți, cu sau fără ataș, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2002/24/CE;

- "triciclu cu motor" înseamnă vehicule cu trei roți dispuse simetric, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2002/24/CE.

(a) Categoria A1:

- motociclete cu cilindree maximă de 125 centimetri cubi, cu puterea maximă de 11 kW și cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg;

- tricicluri cu motor cu puterea maximă de 15 kW;

- vârsta minimă pentru categoria A1 este stabilită la 16 ani.

(b) Categoria A2:

- motociclete cu puterea maximă de 35 kW, cu un raport putere/greutate care nu depășește 0,2 kW/kg și care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult de dublul puterii sale;

- vârsta minimă pentru categoria A2 este stabilită la 18 ani.

(c) Categoria A:

(i) motociclete

- Vârsta minimă pentru categoria A este stabilită la 20 de ani. Cu toate acestea, pentru a putea conduce motociclete din prezenta categorie, este necesară o experiență de conducere a motocicletelor din categoria de permis A2 de cel putin doi ani. Se poate renunta la această cerintă referitoare la experienta anterioară, în cazul în care candidatul are cel putin 24 de ani;

(ii) tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW

- Vârsta minimă pentru tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW este stabilită la 21 de ani.

(4) Autovehicule:

- "autovehicul" înseamnă orice vehicul cu motor, utilizat în mod obișnuit pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum sau pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor. Acest termen include troleibuzele, adică vehiculele conectate la o linie electrică și care nu circulă pe șine. Nu include tractoarele agricole sau forestiere;

- "tractor agricol sau forestier" înseamnă orice vehicul cu motor, care circulă pe roți sau pe șenile, având cel puțin două axe, a cărui principală funcție constă în puterea sa de tracțiune, conceput în special pentru a trage, a împinge, a transporta sau a acționa anumite scule, utilaje sau remorci utilizate în exploatarea agricolă sau forestieră și a cărui utilizare pentru transportul pe drum al persoanelor sau al mărfurilor sau pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al mărfurilor nu este decât o funcție secundară.

(a) Categoria B1:

- cvadricicluri, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2002/24/CE;

- vârsta minimă pentru categoria B1 este stabilită la 16 ani;

- categoria B1 este optională; în statele membre care nu prevăd această categorie de permis de conducere, este necesar un permis de conducere din categoria B pentru a conduce aceste vehicule.

(b) Categoria B:

autovehicule a căror masă maximă autorizată nu depășește 3500 kg și care sunt concepute și construite pentru transportul a maximum opt pasageri în afara conducătorului auto; la autovehiculele din această categorie se poate atașa o remorcă având o masă maximă autorizată care nu depășește 750 kg.

Fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare pentru vehiculele respective, la autovehiculele din această categorie se poate atașa o remorcă având masa maximă autorizată de peste 750 kg, cu condiția ca masa maximă autorizată a acestui ansamblu să nu depășească 4250 kg. În cazul în care un astfel de ansamblu depășește 3500 kg, statele membre, în conformitate cu dispozițiile anexei V, solicită ca acest ansamblu să fie condus numai după:

- efectuarea unui curs de formare sau

- promovarea unui test de verificare a aptitudinilor și comportamentului.

Statele membre pot solicita, de asemenea, atât efectuarea unui astfel de curs de formare, cât și promovarea unui test de verificare a aptitudinilor și comportamentului.

Statele membre indică dreptul de conducere a unui astfel de ansamblu pe permisul de conducere prin codul comunitar corespunzător.

Vârsta minimă pentru categoria B este stabilită la 18 ani.

(c) Categoria BE:

- fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare a vehiculelor respective, ansamblurile de vehicule formate dintr-un vehicul tractor din categoria B și o remorcă sau o semiremorcă a căror masă maximă autorizată nu depășește 3500 kg;

- vârsta minimă pentru categoria BE este stabilită la 18 ani.

(d) Categoria C1:

autovehicule, altele decât cele din categoria D1 sau D, a căror masă maximă autorizată depășește 3500 kg, fără să depășească 7500 kg, și care sunt proiectate și construite pentru transportul a maximum opt pasageri în afară de conducătorul auto; la autovehiculele din această categorie se poate atașa o remorcă cu o masă maximă autorizată de 750 kg.

(e) Categoria C1E:

- fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare a vehiculelor respective, ansamblurile de vehicule în care vehiculul tractor face parte din categoria C1, iar remorca sau semiremorca sa are o masă maximă autorizată de peste 750 kg, cu condiția ca masa autorizată a ansamblului să nu depășească 12000 kg;

- fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare a vehiculelor respective, ansamblurile de vehicule în care vehiculul tractor face parte din categoria B, iar remorca sau semiremorca sa are o masă maximă autorizată de peste 3500 kg, cu condiția ca masa autorizată a ansamblului să nu depășească 12000 kg;

- vârsta minimă pentru categoriile C1 si C1E este stabilită la 18 ani, fără a aduce atingere dispozițiilor privind conducerea acestor vehicule ale Directivei 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri [6].

(f) Categoria C:

autovehicule, altele decât cele din categoria D1 sau D, a căror masă maximă autorizată depășește 3500 kg și care sunt proiectate și construite pentru transportul a maximum opt pasageri în afară de conducătorul auto; la autovehiculele din această categorie se poate atașa o remorcă cu o masă maximă autorizată care nu depășește 750 kg.

(g) Categoria CE:

- fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare a vehiculelor respective, ansamblurile de vehicule în care vehiculul tractor face parte din categoria C, iar remorca sau semiremorca sa are o masă maximă autorizată de peste 750 kg;

- vârsta minimă pentru categoriile C si CE este stabilită la 21 ani, fără a aduce atingere dispozițiilor privind conducerea acestor vehicule din Directiva 2003/59/CE.

(h) Categoria D1:

autovehicule proiectate și construite pentru transportul a maximum 16 pasageri în afară de conducătorul auto și care au o lungime maximă ce nu depășește 8 m; la autovehiculele din această categorie se poate atașa o remorcă având o masă maximă autorizată care nu depășește 750 kg.

(i) Categoria D1E:

- fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare a vehiculelor respective, ansamblurile de vehicule în care vehiculul tractor face parte din categoria D1, iar remorca sa are o masă maximă autorizată de peste 750 kg;

- vârsta minimă pentru categoriile D1 si D1E este stabilită la 21 ani, fără a aduce atingere dispozițiilor privind conducerea acestor vehicule din Directiva 2003/59/CE.

(j) Categoria D:

autovehicule concepute și construite pentru transportul a peste opt pasageri în afară de conducătorul auto; la autovehiculele care pot fi conduse cu un permis din categoria D se poate atașa o remorcă având o masă maximă autorizată care nu depășește 750 kg.

(k) Categoria DE:

- fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare a vehiculelor respective, ansamblurile de vehicule în care vehiculul tractor face parte din categoria D, iar remorca sa are o masă maximă autorizată de peste 750 kg;

- vârsta minimă pentru categoriile D si DE este stabilită la 24 ani, fără a aduce atingere dispozițiilor privind conducerea acestor vehicule din Directiva 2003/59/CE.

(5) Cu acordul Comisiei, statele membre pot exclude de la aplicarea prezentului articol anumite tipuri specifice de autovehicule, cum ar fi vehiculele speciale pentru persoanele cu handicap.

Statele membre pot exclude de la aplicarea prezentei directive vehiculele utilizate de forțele armate sau apărarea civilă sau aflate sub controlul acestora.

(6) Statele membre pot majora sau reduce vârsta minimă pentru eliberarea unui permis de conducere:

(a) pentru categoria AM, vârsta poate fi redusă la 14 ani sau poate fi majorată la 18 ani;

(b) pentru categoria B1, vârsta poate fi majorată la 18 ani;

(c) pentru categoria A1, vârsta poate fi majorată la 17 sau 18 ani,

- în cazul în care există o diferență de doi ani între vârsta minimă pentru categoria A1 și vârsta minimă pentru categoria A2 și

- este necesară o perioadă minimă de doi ani de experiență de conducere a motocicletelor din categoria A2 înainte de a putea conduce motociclete din categoria A, astfel cum este menționat la articolul 4 alineatul (3) litera (c) punctul (i);

(d) pentru categoriile B și BE, vârsta poate fi redusă la 17 ani.

Statele membre pot reduce vârsta minimă pentru categoria C la 18 ani, iar pentru categoria D la 21 de ani, cu privire la:

(a) vehiculele utilizate de pompieri și cele utilizate de forțele de menținere a ordinii publice;

(b) vehiculele supuse unor teste la drum, în scopul reparațiilor sau al întreținerii.

Permisele de conducere eliberate persoanelor care au o vârstă inferioară celei prevăzute la alineatele (2)-(4), în conformitate cu prezentul alineat, sunt valabile numai pe teritoriul statului membru emitent, până la data la care titularul permisului împlineste vârsta minimă prevăzută la alineatele (2)-(4).

Statele membre pot recunoaște valabilitatea pe teritoriul lor a permiselor de conducere eliberate conducătorilor auto care nu au împlinit vârsta minimă prevăzută la alineatele (2)-(4).

Articolul 5 (în vigoare de la 19.01.2009)

 

Conditii si restricții

(1) Permisele de conducere precizează condițiile în care conducătorul auto este autorizat să conducă.

(2) În cazul în care, din cauza unui handicap fizic, condusul este autorizat doar pentru anumite tipuri de vehicule sau pentru vehicule adaptate, testul de verificare a aptitudinilor si a comportamentului prevăzut la articolul 7 este sustinut pe un astfel de vehicul.

Articolul 6

Etapele progresive si echivalările dintre categorii

(1) Eliberarea permiselor de conducere se face în următoarele condiții:

(a) permisul pentru categoriile C1, C, D1 si D se eliberează numai conducătorilor auto deja autorizati să conducă vehicule din categoria B;

(b) permisul pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E si DE se eliberează numai conducătorilor auto deja autorizati să conducă vehicule din categoriile B, C1, C, D1, respectiv, D.

(2) Valabilitatea permiselor de conducere se stabilește după cum urmează:

(a) permisele acordate pentru categoriile C1E, CE, D1E sau DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria BE;

(b) permisele acordate pentru categoria CE sunt valabile pentru categoria DE atât timp cât titularii lor sunt autorizati să conducă vehicule din categoria D; (în vigoare de la 19.01.2009)

 

(c) permisele acordate pentru categoriile CE si DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoriile C1E, respectiv, D1E;

(d) permisele acordate pentru orice categorie sunt valabile pentru vehiculele din categoria AM. Cu toate acestea, pentru permisele de conducere eliberate pe teritoriul său, un stat membru poate limita echivalările pentru categoria AM la categoriile A1, A2 și A, în cazul în care statul membru respectiv condiționează obținerea unui permis categoria AM de promovarea unei probe practice de conducere;

(e) permisele eliberate pentru categoria A2 sunt valabile si pentru categoria A1;

(f) permisele acordate pentru categoriile A, B, C sau D sunt valabile pentru categoriile A1, A2, B1, C1, respectiv, D1.

(3) Pentru conducerea pe teritoriul lor, statele membre pot acorda următoarele echivalări:

(a) tricicluri cu motor în cadrul unui permis categoria B, pentru tricicluri cu motor având o putere de peste 15 kW, cu condiția ca titularul permisului din categoria B să aibă cel putin vârsta de 21 de ani;

(b) motociclete din categoria A1 în cadrul unui permis din categoria B.

Deoarece prezentul alineat nu este valabil decât pe teritoriul lor, statele membre nu indică pe permisul de conducere faptul că titularul este autorizat să conducă aceste vehicule.

(4) Statele membre pot, după consultarea Comisiei, să autorizeze conducerea pe teritoriul lor:

(a) a vehiculelor din categoria D1 (având o masă maximă autorizată de 3500 kg, neincluzând echipamentele specializate destinate transportului pasagerilor cu handicap) de către conducătorii auto în vârstă de peste 21 de ani titulari ai unui permis de conducere din categoria B obținut de cel puțin doi ani, cu condiția ca vehiculele să fie utilizate în scopuri sociale de entități necomerciale, iar conducătorul auto să își ofere serviciile în mod voluntar;

(b) a vehiculelor cu o masă maximă autorizată de peste 3500 kg, de către conducătorii auto în vârstă de peste 21 de ani titulari ai unui permis de conducere din categoria B, care a fost obținut de cel puțin doi ani, cu condiția ca vehiculele să fie utilizate, numai în stare staționară, în scopuri de instruire sau recreative și ca acestea să fie utilizate în scopuri sociale de entități necomerciale, iar vehiculele să fi fost modificate astfel încât să nu poată fi folosite nici pentru transportul a mai mult de nouă persoane, nici pentru transportul altor mărfuri în afara celor strict necesare pentru utilizarea care le-a fost atribuită.

Articolul 7

Eliberarea, valabilitatea si reînnoirea

(1) Permisele de conducere se eliberează numai solicitanților care:

(a) au promovat un test de verificare a aptitudinilor și comportamentului și un test teoretic și îndeplinesc normele medicale, în conformitate cu dispozițiile anexelor II și III; (în vigoare de la 19.01.2009)

 

(b) au promovat un test teoretic doar în ceea ce priveste categoria AM; statele membre pot cere solicitanților să promoveze un test de verificare a aptitudinilor și comportamentului și un examen medical pentru această categorie.

Pentru triciclurile și cvadriciclurile din această categorie, statele membre pot impune un test specific de verificare a aptitudinilor și comportamentului. Pentru diferențierea vehiculelor din categoria AM, pe permisul de conducere se poate înscrie un cod național;

(c) au promovat numai un test de verificare a aptitudinilor si comportamentului sau au urmat un curs de formare în conformitate cu anexa VI, în privinta categoriei A2 sau categoriei A, cu conditia de a fi acumulat minimum doi ani de experientă în conducerea unei motociclete din categoria A1 sau, respectiv, din categoria A2;

(d) au urmat un curs de formare sau au promovat un test de verificare a aptitudinilor și comportamentului sau au urmat un curs de formare și au promovat un test de verificare a aptitudinilor și comportamentului în conformitate cu anexa V, în privința categoriei B pentru conducerea unui ansamblu de vehicule, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (4) litera (b) al doilea paragraf;

(e) au resedinta obisnuită pe teritoriul statului membru care eliberează permisul sau pot dovedi că urmează studii pe teritoriul statului membru respectiv de cel putin sase luni.

(2) (a) De la 19 ianuarie 2013, permisele eliberate de statele membre pentru categoriile AM, A1, A2, A, B, B1 si BE au o valabilitate administrativă de 10 ani.

Un stat membru poate decide că permisele pe care le eliberează pentru aceste categorii au o valabilitate administrativă de până la 15 ani.

(b) De la 19 ianuarie 2013, permisele eliberate de statele membre pentru categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 si D1E au o valabilitate administrativă de 5 ani.

(c) Reînnoirea unui permis de conducere poate determina începutul unei noi perioade de valabilitate administrativă pentru o altă categorie sau alte categorii pe care titularul permisului este autorizat să le conducă, în măsura în care aceasta este în conformitate cu condițiile prevăzute de prezenta directivă.

(d) Prezența unui microprocesor în conformitate cu articolul 1 nu este o condiție de valabilitate a unui permis de conducere. Pierderea sau imposibilitatea citirii unui microprocesor sau o altă deteriorare a acestuia nu afectează valabilitatea documentului.

(3) Reînnoirea permiselor de conducere în momentul în care valabilitatea lor administrativă expiră este supusă următoarelor condiții:

(a) îndeplinirea în continuare a normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale pentru conducere prevăzute la anexa III pentru permisele de conducere din categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 si D1E și

(b) resedinta obisnuită pe teritoriul statului membru care a eliberat permisul de conducere sau prezentarea dovezii că solicitantul a efectuat studii cel putin sase luni pe teritoriul statului membru respectiv.

Statele membre pot impune, la reînnoirea permiselor de conducere din categoriile AM, A, A1, A2, B, B1 și BE, o examinare care aplică normele minime privind aptitudinile fizice și mentale pentru conducere prevăzute în anexa III.

Statele membre pot limita perioada de valabilitate administrativă prevăzută la alineatul (2) a permiselor de conducere eliberate șoferilor începători pentru orice categorie, în vederea aplicării unor măsuri specifice pentru acești conducători auto, în scopul îmbunătățirii siguranței rutiere.

Statele membre pot limita perioada de valabilitate administrativă a primului permis eliberat conducătorilor auto începători pentru categoriile C si D la 3 ani, pentru a putea aplica măsuri specifice pentru acești conducători auto, în scopul îmbunătățirii siguranței lor rutiere.

Statele membre pot limita perioada de valabilitate administrativă prevăzută la alineatul (2) a permiselor de conducere individuale pentru orice categorie, în cazul în care acest lucru este considerat necesar, în vederea cresterii frecvenței controalelor medicale sau pentru aplicarea altor măsuri specifice, cum ar fi restrictiile pentru persoanele care încalcă normele rutiere.

Statele membre pot reduce perioada de valabilitate administrativă, prevăzută la alineatul (2), a permiselor de conducere ai căror titulari îsi au resedinta pe teritoriul lor si au împlinit vârsta de 50 de ani, în vederea sporirii frecventei controalelor medicale sau pentru aplicarea altor măsuri specifice, cum ar fi cursurile de perfecționare. Această perioadă redusă de valabilitate administrativă se poate aplica numai cu ocazia reînnoirii permisului de conducere.

(4) Fără a aduce atingere legilor naționale în domeniul penal și polițienesc, statele membre pot să aplice, pentru eliberarea permiselor de conducere, după consultarea Comisiei, dispozițiile normelor lor naționale în ceea ce privește alte condiții decât cele prevăzute de prezenta directivă.

(5) (a) Nicio persoană nu poate detine mai mult de un permis de conducere.

(b) Un stat membru refuză eliberarea unui permis în cazul în care constată că solicitantul detine deja un permis de conducere.

(c) Statele membre iau măsurile necesare în conformitate cu litera (b). Măsurile necesare în privinta eliberării, înlocuirii, reînnoirii sau schimbării unui permis de conducere constă în a verifica, împreună cu alte state membre, dacă solicitantul este deja titularul unui alt permis de conducere, în cazul în care există motive suficiente pentru a suspecta acest lucru.

(d) Pentru a facilita verificările prevăzute la litera (b), statele membre utilizează rețeaua de permise de conducere a Uniunii Europene, de îndată ce aceasta devine operațională.

Fără a aduce atingere articolului 2, un stat membru care eliberează un permis ia toate măsurile pentru a se asigura că o persoană îndeplineste cerintele prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol si aplică dispozitiile sale nationale privind anularea sau retragerea dreptului de a conduce, în cazul în care se stabileste că a fost eliberat un permis fără respectarea acestor cerinte.

Articolul 8

Adaptarea la progresul stiintific si tehnic

Modificările necesare pentru adaptarea anexelor I-VI la progresul științific și tehnic se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 9 alineatul (2).

Articolul 9 (în vigoare de la 19.01.2009)

 

Comitetul

 

(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru permise de conducere.

(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, în ceea ce privește dispozițiile articolului 8 din această directivă.

Articolul 10

Examinatori

De la intrarea în vigoare a prezentei directive, examinatorii îndeplinesc normele minime prevăzute la anexa IV.

Examinatorii care lucrează deja în această funcție înainte de 19 ianuarie 2013 se supun doar cerințelor privind asigurarea calității și formarea continuă efectuată cu regularitate.

Articolul 11

 

Dispozitii diverse privind schimbarea, retragerea, înlocuirea si recunoasterea permiselor de conducere

(1) În cazul în care titularul unui permis de conducere național valabil eliberat de un stat membru își stabilește reședința obișnuită într-un alt stat membru, acesta poate solicita ca permisul său de conducere să fie schimbat cu un permis echivalent. Statului membru care efectuează schimbarea îi revine sarcina de a verifica pentru ce categorie continuă să fie efectiv valabil permisul prezentat. (în vigoare de la 19.01.2009)

(2) Sub rezerva respectării principiului teritorialității legislației penale și polițienești, statul membru în care este situată reședința obișnuită poate aplica dispozițiile sale naționale cu privire la restrângerea, suspendarea, retragerea sau anularea dreptului de conducere al titularului unui permis de conducere eliberat de un alt stat membru și, în cazul în care este necesar, poate schimba permisul în acest scop.

(3) Statul membru care efectuează schimbarea returnează permisul vechi autoritătilor statului membru care l-a emis si comunică motivele acestei actiuni. (în vigoare de la 19.01.2009)

(4) Un stat membru refuză eliberarea unui permis de conducere unui solicitant al cărui permis de conducere face obiectul unei restricții, suspendări sau retrageri într-un alt stat membru. (în vigoare de la 19.01.2009)

Un stat membru refuză să recunoască valabilitatea oricărui permis de conducere eliberat de un alt stat membru unei persoane al cărei permis de conducere face obiectul unei restricții, suspendări sau retrageri pe teritoriul statului membru anterior.

De asemenea, un stat membru poate refuza eliberarea unui permis de conducere unui solicitant al cărui permis a fost anulat într-un alt stat membru.

(5) Înlocuirea unui permis de conducere care a fost, de exemplu, pierdut sau furat se poate obtine numai de la autoritătile competente ale statului membru în care titularul îsi are resedinta obisnuită; autoritățile respective asigură înlocuirea pe baza informațiilor pe care le posedă sau, dacă este cazul, pe baza unei atestări a autorităților competente din statul membru care a eliberat permisul inițial. (în vigoare de la 19.01.2009)

(6) În cazul în care un stat membru schimbă un permis de conducere eliberat de o țară terță cu un permis de conducere de model comunitar, această schimbare, precum și orice reînnoire sau înlocuire se înregistrează pe permisul de conducere de model comunitar. (în vigoare de la 19.01.2009)

O astfel de schimbare se poate efectua numai în cazul în care permisul eliberat de țara terță a fost predat autorităților competente ale statului membru care efectuează schimbarea. În cazul în care titularul acestui permis își stabilește reședința obișnuită într-un alt stat membru, nu este necesar ca acesta din urmă să aplice principiul recunoașterii reciproce prevăzut la articolul 2.

Articolul 12  (în vigoare de la 19.01.2009)

Resedinta obisnuită

În sensul prezentei directive, "reședință obișnuită" înseamnă locul în care o persoană locuiește în mod obișnuit, adică pe parcursul a cel puțin 185 de zile din fiecare an calendaristic, datorită unor legături personale și profesionale sau, în cazul unei persoane fără legături profesionale, datorită unor legături personale care relevă legături strânse între respectiva persoană și locul în care locuiește aceasta.

Cu toate acestea, reședința obișnuită a unei persoane ale cărei legături profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor sale personale și care, din acest motiv, locuiește alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre, se consideră a fi locul legăturilor sale personale, cu condiția ca persoana respectivă să se întoarcă în acel loc cu regularitate. Această din urmă condiție nu este necesară în cazul în care persoana locuiește într-un stat membru pentru îndeplinirea unei misiuni cu durată determinată. Frecventarea de cursuri la o universitate sau școală nu implică transferul reședinței obișnuite.

Articolul 13

Echivalări între permisele de model necomunitar

(1) Cu acordul Comisiei, statele membre stabilesc echivalări între drepturile dobândite înainte de punerea în aplicare a prezentei directive și categoriile definite la articolul 4.

După consultarea Comisiei, statele membre pot aduce legislației lor naționale ajustările necesare pentru punerea în aplicare a dispozițiilor articolului 11 alineatele (4), (5) și (6).

(2) Niciun drept de conducere acordat înainte de 19 ianuarie 2013 nu este retras sau restrâns în vreun fel prin dispozitiile prezentei directive.

Articolul 14

Reexaminarea

Comisia prezintă un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive, inclusiv impactul acesteia asupra siguranței rutiere, cel mai devreme la 19 ianuarie 2018.

Articolul 15

Asistenta reciprocă

Statele membre își acordă reciproc asistență în procesul de punere în aplicare a prezentei directive și fac schimb de informații privind permisele pe care le-au eliberat, schimbat, înlocuit, reînnoit sau retras. În acest scop, ele utilizează rețeaua permiselor de conducere a Uniunii Europene, de îndată ce aceasta devine operațională.

Articolul 16

Transpunerea

(1) Statele membre adoptă si publică, până la 19 ianuarie 2011, actele cu putere de lege si actele administrative necesare pentru a se conforma articolului 1 alineatul (1), articolului 3, articolului 4 alineatele (1), (2), (3) si (4) literele (b)-(k), articolului 6 alineatul (1), alineatul (2) literele (a), (c), (d) si (e), articolului 7 alineatul (1) literele (b), (c) si (d), alineatele (2), (3) si (5), articolului 8, articolului 10, articolului 13, articolului 14, articolului 15 si anexelor I punctul 2, II punctul 5.2 privind categoriile A1, A2 si A, IV, V si VI. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor dispozitii.

(2) Statele membre aplică aceste dispozitii de la 19 ianuarie 2013.

(3) Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Acestea conțin, de asemenea, o mențiune care precizează că trimiterile la directiva abrogată, conținute în actele cu putere de lege sau actele administrative în vigoare, se interpretează ca fiind trimiteri la prezenta directivă. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri, precum și textul acesteia.

(4) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispozitii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 17

Abrogarea

Directiva 91/439/CEE se abrogă de la 19 ianuarie 2013, fără a aduce atingere obligatiilor statelor membre cu privire la termenele indicate în anexa VII partea B pentru transpunerea respectivei directive în dreptul national.

Articolul 2 alineatul (4) din Directiva 91/439/CEE se abrogă la 19 ianuarie 2007. (Fără a aduce atingere dispoziţiilor pe care le adoptă Consiliul în acest sens, modelul permisului de conducere stabilit în anexele I şi IA nu poate conţine nici un dispozitiv electronic computerizat - adăugare adusă prin Directiva Consiliului 96/47/CE din 23.07.1996)

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VIII.

Articolul 18

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 2 alineatul (1), articolul 5, articolul 6 alineatul (2) litera (b), articolul 7 alineatul (1) litera (a), articolul 9, articolul 11 alineatele (1), (3), (4), (5) si (6), articolul 12 si anexele I, II si III se aplică de la 19 ianuarie 2009.

Articolul 19

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 decembrie 2006.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. Borrell Fontelles

Pentru Consiliu

Președintele

J. Korkeaoja

[1] JO C 112, 30.4.2004, p. 34.

[2] Avizul Parlamentului European din 23 februarie 2005 (JO C 304 E, 1.12.2005, p. 202), Poziția comună a Consiliului din 18 septembrie 2006 (JO C 295 E, 5.12.2006, p. 1) și Poziția Parlamentului European din 14 decembrie 2006 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 19 decembrie 2006.

[3] JO L 237, 24.8.1991, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

[4] JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

[5] JO L 124, 9.5.2002, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2005/30/CE a Comisiei (JO L 106, 27.4.2005, p. 17).

[6] JO L 226, 10.9.2003, p. 4. Directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 2004/66/CE a Consiliului (JO L 168, 1.5.2004, p. 35).

--------------------------------------------------

20061220

ANEXA I  (în vigoare de la 19.01.2009)

DISPOZITII PRIVIND MODELUL COMUNITAR DE PERMIS DE CONDUCERE

1. Caracteristicile fizice ale cardului modelului comunitar de permis de conducere sunt în conformitate cu ISO 7810 si ISO 7816-1.

Cardul se confecționează din policarbonat.

Metodele de verificare a caracteristicilor permiselor de conducere în scopul asigurării conformității lor cu normele internaționale sunt în conformitate cu ISO 10373.

2. Securitatea fizică a permiselor de conducere

Securitatea fizică a permiselor de conducere este amenințată de:

- producerea de carduri false: crearea unui document nou foarte asemănător cu documentul original, fie ex nihilo, fie prin copierea unui document original;

- modificarea materialului: schimbarea unei proprietăți a documentului original, de exemplu, modificarea unora dintre datele imprimate pe document.

Securitatea globală constă în sistemul ca întreg, alcătuit din procedura de solicitare, transmiterea datelor, materialul din care este confecționat cardul, tehnica de imprimare, un set minim de elemente de siguranță și procesul de personalizare.

(a) Materialul folosit pentru permisele de conducere este protejat împotriva falsificării prin folosirea următoarelor tehnici (elemente de sigurantă obligatorii):

- corpul cardului este insensibil la radiații UV;

- un model de fundal de siguranță conceput a fi greu de contrafăcut prin scanare, imprimare sau copiere, folosind imprimarea irizată cu cerneluri multicolore de siguranță și imprimare ghioșată pozitivă și negativă. Modelul nu este alcătuit din culorile primare (CMGN), conține un model complex alcătuit din minimum două culori speciale și include microcaractere;

- elemente optice variabile care asigură o protecție adecvată împotriva copierii și falsificării fotografiei;

- gravare cu laser;

- în zona fotografiei, modelul de fundal de siguranță și fotografia ar trebui să se suprapună cel puțin pe marginile fotografiei (model de atenuare).

(b) În afară de aceasta, materialul folosit pentru permisele de conducere este protejat împotriva falsificării prin folosirea a cel puțin trei dintre următoarele tehnici (elemente de sigurantă suplimentare):

- cerneluri în culori schimbătoare*;

- cerneluri termocrome*;

- holograme personalizate*;

- imagini laser variabile*;

- cerneală fluorescentă la ultraviolete, vizibilă și transparentă;

- imprimare irizată;

- filigran digital în fundal;

- pigmenți infraroșii sau fosforescenți;

- caractere, simboluri sau modele palpabile*.

(c) Statele membre sunt libere să introducă elemente de siguranță suplimentare. În general sunt preferate tehnicile indicate cu asterisc deoarece permit polițiștilor să verifice valabilitatea cardului fără mijloace speciale.

3. Permisul are două fețe.

Pagina 1 conține:

(a) cuvintele "Permis de conducere" imprimate cu caractere mari în limba sau limbile statului membru care eliberează permisul;

(b) numele statului membru care eliberează permisul (opțional);

(c) semnul distinctiv al statului membru care eliberează permisul, imprimat în negativ într-un dreptunghi albastru înconjurat de un cerc format din douăsprezece stele galbene; semnul distinctiv este după cum urmează:

B : Belgia

CZ : Republica Cehă

DK : Danemarca

D : Germania

EST : Estonia

GR : Grecia

E : Spania

F : Franța

IRL : Irlanda

I : Italia

CY : Cipru

LV : Letonia

LT : Lituania

L : Luxemburg

H : Ungaria

M : Malta

NL : Țările de Jos

A : Austria

PL : Polonia

P : Portugalia

SLO : Slovenia

SK : Slovacia

FIN : Finlanda

S : Suedia

UK : Regatul Unit;

(d) informații caracteristice permisului eliberat, numerotate după cum urmează:

1. numele titularului;

2. prenumele titularului;

3. data și locul nașterii;

4. (a) data eliberării permisului;

(b) data expirării permisului sau o cratimă în cazul în care permisul are perioadă de valabilitate nelimitată, în conformitate cu dispozițiile articolului 7 alineatul (2) litera (c);

(c) denumirea autorității emitente (poate fi tipărită pe pagina 2);

(d) un număr diferit de cel de la punctul 5, în scopuri administrative (opțional);

5. numărul permisului;

6. fotografia titularului;

7. semnătura titularului;

8. resedinta, domiciliul sau adresa postală (optional);

9. categoria (categoriile) de vehicule pe care deținătorul are dreptul să le conducă (categoriile naționale sunt imprimate cu un alt tip de caractere decât categoriile armonizate);

(e) cuvintele "Model al Comunităților Europene" în limba (limbile) statului membru care eliberează permisul și cuvintele "Permis de conducere" în celelalte limbi ale Comunității, imprimate cu roz pentru a alcătui un fundal al permisului:

Permiso de Conducción

Řidičský průkaz

Kørekort

Führerschein

Juhiluba

Άδεια Οδήγησης

Driving Licence

Permis de conduire

Ceadúas Tiomána

Patente di guida

Vadītāja apliecība

Vairuotojo pažymėjimas

Vezetői engedély

Liċenzja tas-Sewqan

Rijbewijs

Prawo Jazdy

Carta de Condução

Vodičský preukaz

Vozniško dovoljenje

Ajokortti

Körkort;

(f) culori de referință:

- albastru: Pantone Reflex Blue;

- galben: Pantone Yellow.

Pagina 2 contine:

(a) 9. categoria (categoriile) de vehicule pe care titularul are dreptul să le conducă (categoriile naționale sunt imprimate cu un alt tip de caractere decât categoriile armonizate);

10. data primei eliberări pentru fiecare categorie (această dată trebuie să fie retranscrisă pe noul permis la toate înlocuirile sau schimbările ulterioare);

11. data expirării fiecărei categorii;

12. informații suplimentare/restricții, în formă codificată, în privința fiecărei (sub)categorii în cauză.

Codurile sunt următoarele:

- coduri de la 01 la 99 : coduri comunitare armonizate

CONDUCĂTOR AUTO (considerente medicale)

01. Corectarea și/sau protejarea vederii

01.01. Ochelari

01.02. Lentilă (lentile) de contact

01.03. Sticlă protectoare

01.04. Lentilă opacă

01.05. Acoperitoare pentru ochi

01.06. Ochelari sau lentile de contact

02. Proteze auditive/dispozitiv ajutător pentru comunicare

02.01. Proteză auditivă pentru o ureche

02.02. Proteză auditivă pentru două urechi

03. Proteze/orteze ale membrelor

03.01. Proteze/orteze ale membrelor superioare

03.02. Proteze/orteze ale membrelor inferioare

05. Utilizare restricționată (folosirea obligatorie a subcodurilor, conducere sub rezerva restricțiilor medicale)

05.01. Limitare la călătorii în timpul zilei (de exemplu, o oră după răsăritul soarelui și o oră înainte de apusul soarelui)

05.02. Limitare la călătorii pe o rază de ... km de la domiciliul titularului sau doar în interiorul orașului/regiunii

05.03. Conducere fără pasageri

05.04. Limitare la călătorii cu o viteză de maximum ... km/h

05.05. Conducere autorizată doar în prezența unui însoțitor care posedă permis de conducere

05.06. Fără remorcă

05.07. Nu este permisă conducerea pe autostrăzi

05.08. Nu este permis alcoolul

ADAPTĂRI ALE VEHICULULUI

10. Transmisie modificată

PUBLICITATE
Ziua de Cluj rightSideBanner.png
CURS VALUTAR
1 €  =  4.41 RON
1 $  =  4.04 RON

Valabil 28.04.2015
STATISTICI

Total utilizatori online: 523
Total anunturi: 36.448
 

NEWSLETTER

Pentru a fi la curent cu noutatile si pentru o notificare despre promotiile noastre, abonati-va la newsletter:

PARTENERI
  • Share